ПрАТ "Львівський проектний інститут"

Про підприємство
Про підприємство

Львів­ський прое­кт­ний ін­сти­тут — одна з про­від­них укра­їн­ських проект­них ор­га­ні­за­цій, за­сно­ва­на у 1958 ро­ці. З ча­су утво­ре­н­ня орга­ні­за­ції за її про­е­кта­ми успі­шно ре­а­лі­зо­ва­но в Укра­ї­ні та на терито­рії кра­їн СНД по­над 400 об’єктів про­ми­сло­во­го та громадського при­зна­че­н­ня, а та­кож їх ін­фра­стру­кту­ри.

Сьо­го­дні ко­ле­ктив ком­па­нії на­ра­хо­вує по­над 70 чо­ло­вік, се­ред яких ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні ар­хі­те­кто­ри, кон­стру­кто­ри, те­хно­ло­ги та інженери з те­хні­чно­го за­без­пе­че­н­ня. З 2010 ро­ку на ком­па­нії впровадже­на си­сте­ма управ­лі­н­ня які­стю і кон­ку­рен­то­спро­мо­жні­стю під­при­єм­ства за стан­дар­та­ми ISO 9000:2001.
Основні напрямки діяльності:
Основні напрямки діяльності:

Одним із основних напрямків діяльності компанії ЛПІ є надання послуг з архітектурно-будівельного проектування:
• Об’єктів промислового призначення
• Громадських будівель та споруд
• Житлових будинків
• Інженерних споруд ЛПІ забезпечує:
• адаптацію іноземних проектів відповідно до державних будівельних норм України (ДБН)
• проведення інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань
• виконання обстежень і обмірів існуючих будівель та інженерних спорудРежим роботи
Режим роботи

Пн. 9-18

Вт. 9-18

Ср. 9-18

Чт. 9-18

Пт. 9-18

Сб. -

Нд. -


Дирекція
Дирекція


Директор: Зубик Тарас Петрович
Наші контакти
Наші контакти

м. Львів, вул. В. Ве­ли­ко­го, 52

Телефон: +38(032)263-01-81
+38(032)263-35-55
Факс: +38(032)241-79-80
E-mail: marketing@lpi.com.ua
Web-site: http://www.lpi.com.ua/